ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

live a virtuous life

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *live a virtuous life*, -live a virtuous life-

live a virtuous life ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประกอบคุณงามความดี[v. exp.] (prakøp khun) EN: do good ; be virtuous ; live a virtuous life ; lead a virtuous life FR: mener une existence vertueuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า live a virtuous life
Back to top