ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liquor shop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liquor shop*, -liquor shop-

liquor shop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้านขายเหล้า[n. exp.] (rān khāi la) EN: bottle shop ; bottleshop ; liquor shop FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liquor shop
Back to top