ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liquid mercury

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liquid mercury*, -liquid mercury-

liquid mercury ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liquid mercury (n.) ปรอท (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Hg) See also: ธาตุปรอท, สารปรอท Syn. quicksilver, ore
liquid mercury (n.) ปรอท See also: เครื่องวัดความร้อน Syn. mercury, ore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liquid mercury
Back to top