ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lift one��s hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lift one��s hand*, -lift one��s hand-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lift one��s hand
Back to top