ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let the other take care during sickness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let the other take care during sickness*, -let the other take care during sickness-

let the other take care during sickness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākk) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let the other take care during sickness
Back to top