ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let one pass (by)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let one pass (by)*, -let one pass (by)-

let one pass (by) ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปล่อยไป[v. exp.] (plǿi pai) EN: let off ; allow one to go (by) ; let one pass (by) ; let go ; set free FR: libérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let one pass (by)
Back to top