ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let hold of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let hold of*, -let hold of-

let hold of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let hold of (phrv.) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let hold of
Back to top