ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let go

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let go*, -let go-

let go ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let go (vt.) ปล่อยตัวไป See also: ปล่อยจากการจับกุม
let go (of something) (vt.) ปล่อย Syn. leave
let go of (idm.) ปล่อย See also: ปล่อยตัว
let go of (phrv.) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ) Syn. let hold of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So you're saying if I want you, I have to let go of him?นี่เธอกำลังพูดว่าถ้าฉันต้องการเธอ ฉันต้องปล่อยเขาไปใช่ไหม
I never let go of something I wantฉันไม่เคยปล่อยสิ่งที่ฉันต้องการไป
My heart couldn't let go of youหัวใจของฉันไม่อาจปล่อยคุณไปได้
Let go of her!ปล่อยเธอไป
This is the time where you need to learn to let goนี่เป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมั่ง

let go ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, 不问 / 不問] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off
放下[fàng xia, ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚ˙, 放下] lay down; put down; let go; release
株守[zhū shǒu, ㄓㄨ ㄕㄡˇ, 株守] to stick to sth stubbornly; never let go

let go ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P)
子離れ[こばなれ, kobanare] (n,vs) parents' ability (or inability) to let go of their children
手放す[てばなす, tebanasu] (v5s,vt) (1) to let go of; to release; to drop; (2) to part with (e.g. a possession); to relinquish; to spare; to sell; (3) to send away (e.g. one's child); to let go; to part with; (4) to temporarily stop working
見過ごす(P);見過す[みすごす, misugosu] (v5s,vt) to let go by; to let pass; to overlook; to miss; (P)
往なす;去なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away
放す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to release; to let go; to free; to set free; to let loose; to turn loose; (2) to add (pieces of eggplant, potato, etc.) to water, broth, etc.; (P)

let go ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่าฉอด ๆ = ด่าฉอดๆ[v. exp.] (dā chøt-chø) EN: let go a stream of abuse ; vituperate FR:
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (katmaiplǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously FR:
กัดติด[v.] (kattit) EN: refuse to let go ; act tenaciously FR:
คลายมือ[v. exp.] (khlāi meū) EN: loosen one's grip ; let go FR:
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อยเลยตามเลย[v. exp.] (plǿi loēitā) EN: let go ; do nothing ; acquiesce ; allow to happen FR:
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go FR:
ปล่อยไป[v. exp.] (plǿi pai) EN: let off ; allow one to go (by) ; let one pass (by) ; let go ; set free FR: libérer
ปล่อยวาง[v. exp.] (plǿi wāng) EN: let oneself on ; not take sth to heart ; let sth go ; let go ; release one's hold ; free oneself from FR:
ตัดไม่ขาด[v. exp.] (tat mai khā) EN: can't let go ; linger on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let go
Back to top