ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lend a hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lend a hand*, -lend a hand-

lend a hand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lend a hand with (idm.) ช่วยเหลือด้วย (วิธีหรือการกระทำ)

lend a hand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手を差し伸べる[てをさしのべる, tewosashinoberu] (exp,v1) to lend a hand; to give a hand; to help; to extend a helping hand

lend a hand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; assist ; aid ; co-operate = cooperate ; facilitate ; lend a hand FR: aider ; assister ; faciliter ; contribuer
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand FR: aider ; soutenir ; assister
ขอแรง[v.] (khøraēng) EN: ask for assistance ; ask to lend a hand FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lend a hand
Back to top