ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legal minimum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legal minimum*, -legal minimum-

legal minimum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legal minimum (n.) องค์ประกอบ See also: องค์ประชุม, จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legal minimum
Back to top