ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legal evidence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legal evidence*, -legal evidence-

legal evidence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legal evidence (n.) คำให้การของพยาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legal evidence
Back to top