ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

least amount

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *least amount*, -least amount-

least amount ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
least amount (n.) จำนวนน้อยที่สุด See also: ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด Syn. lowest, modicum, trifle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า least amount
Back to top