ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

learn by rote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *learn by rote*, -learn by rote-

learn by rote ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory FR: mémoriser ; apprendre par coeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า learn by rote
Back to top