ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

learn by heart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *learn by heart*, -learn by heart-

learn by heart ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นปาก (v.) learn by heart See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory Syn. เจนปาก, คล่องปาก
ขึ้นใจ (v.) learn by heart See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory Syn. ้แม่น Ops. ลืม
เจนปาก (v.) learn by heart See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory Syn. คล่องปาก

learn by heart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空で覚える;そらで覚える[そらでおぼえる, soradeoboeru] (exp,v1) to learn by heart (rote); to memorize; to memorise
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P)

learn by heart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำขึ้นใจ[v. exp.] (jam kheunja) EN: learn by heart ; memorize FR: apprendre par coeur ; mémoriser
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
เรียนขึ้นใจ[v. exp.] (rīen kheunj) EN: learn by heart FR: apprendre par coeur
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ท่องจนขึ้นใจ[v. exp.] (thǿng jon k) EN: learn by heart FR: apprendre par coeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า learn by heart
Back to top