ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lean toward(s)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lean toward(s)*, -lean toward(s)-

lean toward(s) ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lean toward(s)
Back to top