ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leading lady

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leading lady*, -leading lady-

leading lady ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง (n.) leading lady See also: film actress, film star, star

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leading lady
Back to top