ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leading actress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leading actress*, -leading actress-

leading actress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูโรง[n.] (chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดารานำ[n. exp.] (dārā nam) EN: leading actor ; leading actress FR:
นางเอก[n.] (nāng-ēk) EN: heroin ; star ; leading actress FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f] ; tête d'affiche [f]
ตัวชูโรง[n. exp.] (tūa chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR: boute-en-train [m]
ตัวแสดงนำ[n. exp.] (tūa sadaēng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ตัวสำคัญ[n. exp.] (tūa samkhan) EN: leading actor ; leading actress FR:

leading actress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptdarstellerin {f}leading actress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leading actress
Back to top