ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leading actor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leading actor*, -leading actor-

leading actor ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดารานำชาย (n.) leading actor Syn. ผู้แสดงนำชาย, นักแสดงนำชาย
นักแสดงนำชาย (n.) leading actor Syn. ผู้แสดงนำชาย
ผู้แสดงนำชาย (n.) leading actor Syn. นักแสดงนำชาย
ผู้แสดงนำชาย (n.) leading actor See also: hero Syn. ดารานำชาย Ops. ผู้ร้าย
พระ (n.) leading actor See also: hero Syn. ตัวพระ
พระเอก (n.) leading actor See also: hero Syn. ผู้แสดงนำชาย, ดารานำชาย Ops. ผู้ร้าย
ชูโรง (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวสำคัญ, ตัวชูโรง
ดารานำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, นักแสดงนำ
ตัวชูโรง (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวสำคัญ
ตัวสำคัญ (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวชูโรง
ตัวแสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ดารานำ, นักแสดงนำ
นักแสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, ดารานำ
ผู้แสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, ดารานำ, นักแสดงนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who are the leading actors? (Who's in it?)ใครเป็นนักแสดงนำ?

leading actor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领衔[lǐng xián, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˊ, 领衔 / 領銜] leading (role); heading list of signatories; leading actors (in a show); starring
领衔主演[lǐng xián zhǔ yǎn, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧㄢˇ, 领衔主演 / 領銜主演] leading actors (in a show); starring

leading actor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主役[しゅやく, shuyaku] (n,adj-no) leading part; leading actor (actress); (P)
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions)
立て役者;立役者[たてやくしゃ, tateyakusha] (n) leading actor; person who acts as driving force behind something; key figure; leading spirit; central figure
立役;立て役[たてやく, tateyaku] (n) leading actor; protagonist
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer

leading actor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูโรง[n.] (chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดารานำ[n. exp.] (dārā nam) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดารานำชาย[n. exp.] (dārā nam ch) EN: leading actor FR:
พระ[n.] (phra) EN: leading actor ; hero FR:
ตัวชูโรง[n. exp.] (tūa chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR: boute-en-train [m]
ตัวแสดงนำ[n. exp.] (tūa sadaēng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ตัวสำคัญ[n. exp.] (tūa samkhan) EN: leading actor ; leading actress FR:
แสดงนำ[v.] (sadaēng-nam) EN: play the leading role ; be the leading actor/actress FR: jouer le rôle principal

leading actor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptdarsteller {m}leading actor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leading actor
Back to top