ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lead a moral life

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lead a moral life*, -lead a moral life-

lead a moral life ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครองธรรม[v. exp.] (khrøng tham) EN: lead a moral life FR:
ตระหนี่ตัว[v.] (tranītūa) EN: preserve one's purity ; lead a moral life FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lead a moral life
Back to top