ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lay of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lay of*, -lay of-

lay of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay of (phrv.) ค้นหา See also: หา, หาให้พบ Syn. lay on
lay of (idm.) จับพลาด See also: เกาะพลาด Syn. get of, keep of, keep on
lay off (phrv.) พัก See also: หยุดพัก
lay off (phrv.) หยุด (การกระทำ เช่น การทำให้ผู้อื่นรำคาญ)(คำไม่เป็นทางการ)
lay off (phrv.) เลิกจ้างงาน See also: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก Syn. lie off, stand off
lay off (phrv.) แผ่ขยาย (ความเสี่ยง) See also: กระจาย (ความเสี่ยง)
lay off (phrv.) ทอดสมอ (การแล่นเรือ)
lay off (phrv.) เหวี่ยงออก (เสื้อผ้า) See also: ถอดออก Syn. cast aside
lay off (phrv.) ทำเครื่องหมาย See also: กะ, วัด
lay off (phrv.) เปลี่ยน (เพื่อเพาะปลูกอย่างอื่น) Syn. lay down, put down
lay off (phrv.) หยุดทำให้(คนอื่น)รำคาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอยแพ (v.) lay off See also: abandon, dismiss, sack
เลิกจ้าง (v.) lay off Syn. เลิกว่าจ้าง Ops. ว่าจ้าง
เลิกว่าจ้าง (v.) lay off Ops. ว่าจ้าง

lay of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地脉[dì mài, ㄉㄧˋ ㄇㄞˋ, 地脉 / 地脈] lay of the land (fengshui describing good or bad locations); ley lines
火树银花[huǒ shù yín huā, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄨˋ ˊ ㄏㄨㄚ, 火树银花 / 火樹銀花] display of fireworks and lanterns
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, 千军万马 / 千軍萬馬] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men

lay of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention)
弁説[べんぜつ, benzetsu] (n) dialectic demonstration; display of skill in explanation
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China)
花火大会[はなびたいかい, hanabitaikai] (n) display of fireworks; firework(s) display
荒技[あらわざ, arawaza] (n) drastic move (e.g. hold or strike in martial arts); power technique; display of power
衒学[げんがく, gengaku] (n) pedantry; display of learning
衒学趣味[げんがくしゅみ, gengakushumi] (n) pedantry; display of one's learning; being of a pedantic disposition

lay of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off FR: se débarasser (de)
เลิกจ้าง[v. exp.] (loēk jāng) EN: lay off ; dismiss ; fire FR: licencier
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack FR:
พัก[v.] (phak) EN: stop for a while ; lay off ; suspend FR: interrompre ; arrêter momentanément
ปลดคนงาน[v. exp.] (plot khon-n) EN: lay off workers FR:
สังฆการี[n.] (sangkhakārī) EN: lay official from the royal palace who serves the priests FR:
ยิงพลุ[v. exp.] (ying phlu) EN: let off fireworks ; put on a display of fireworks FR:
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

lay of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruck {m} von Zärtlichkeitdisplay of affection
Farbenspiel {n}play of colours
Wortspiel {n}play of words; wordplay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lay of
Back to top