ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laundry woman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laundry woman*, -laundry woman-

laundry woman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laundry woman (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laundry woman
Back to top