ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laught at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laught at*, -laught at-

laught at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laught at (phrv.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laught at
Back to top