ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

later on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *later on*, -later on-

later on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, 以后 / 以後] after; later; afterwards; following; later on; in the future

later on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後に[のちに, nochini] (adv) (See 後・のち・1,末に・すえに・1) later on; subsequently; by and by; after a while
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv,n) later on; eventually; afterwards
追って;追而[おって, otte] (adv,conj) (1) (追って only) later on; shortly; presently; afterwards; in due course; by and by; (2) P.S.

later on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นานเข้า[X] (nān khao) EN: later on ; in time ; too long FR:
วันข้างหน้า[n. exp.] (wan khāng-n) EN: in days to come ; in the future ; later on FR: un de ces jours ; dans les jours à venir ; dans le futur ; prochainement
วันหน้า[X] (wan nā) EN: later on ; one day ; sometime in the future ; some other day ; in the future FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า later on
Back to top