ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

later generation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *later generation*, -later generation-

later generation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后世[hòu shì, ㄏㄡˋ ㄕˋ, 后世 / 後世] later generations
后人[hòu rén, ㄏㄡˋ ㄖㄣˊ, 后人 / 後人] later generation
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, 后代 / 後代] posterity; later periods; later ages; later generations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า later generation
Back to top