ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

large scale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *large scale*, -large scale-

large scale ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
large scale integrationวงจรรวมความจุสูงนิยมใช้ตัวย่อว่า LSI (อ่าว่า แอลเอสไอ) เป็นเทคโนโลยีในการสร้างชิป (chip) ให้มีทรานซิสเตอร์จำนวนมากเป็นแสนตัวบนชิปตัวเดียว นำมาใช้เป็นหน่วยความจำ (memory) หรือตัวประมวลผลก่อน (preprocessor) ดู integrated circuit ประกอบ

large scale ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 百团大战 / 百團大戰] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists
大型企业[dà xíng qǐ yè, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 大型企业 / 大型企業] large scale industry; major industry
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
大型[dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, 大型] large scale; wide scale; broad scale

large scale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エルエスアイ[, eruesuai] (n) {comp} large scale integrated circuit; LSI
売り捌く;売りさばく[うりさばく, urisabaku] (v5k,vt) (1) to sell out; (2) to sell widely; to sell on a large scale
大型(P);大形[おおがた, oogata] (adj-na,n,adj-no) (See 小型) large; large scale; big; jumbo; (P)

large scale ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großeinsatz {m}large scale operation
Großindustrie {f}large scale industry
Großunternehmen {n}large scale enterprise
Großunternehmer {m}large scale manufacturer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า large scale
Back to top