ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lack skill or ability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lack skill or ability*, -lack skill or ability-

lack skill or ability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lack skill or ability
Back to top