ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

labor controversy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *labor controversy*, -labor controversy-

labor controversy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อพิพาทแรงงาน [n. exp.] (khøphiphāt ) EN: labor dispute ; labor controversy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า labor controversy
Back to top