ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

know how to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *know how to*, -know how to-

know how to ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้คิด (v.) know how to think wisely
รู้คิดรู้อ่าน (v.) know how to think wisely Syn. รู้จักคิด, รู้คิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you know how to use that?คุณทราบวิธีใช้มันไหม
I know how to cook it well, but I'm so lazyฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย
And you know how to work it?และคุณทราบวิธีใช้มันไหม?
I don't know how to express my gratitudeฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
I don't know how to cookฉันทำอาหารไม่เป็น
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร

know how to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, 不识抬举 / 不識抬舉] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors
人情世故[rén qíng shì gù, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨˋ, 人情世故] worldly wisdom; the ways of the world; to know how to get on in the world

know how to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い余る[おもいあまる, omoiamaru] (v5r,vi) to not know how to act or what to do; to be at a loss

know how to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้เงินอย่างระมัดระวัง[v. exp.] (chai ngoen ) EN: know how to handle money FR:
จับเส้น[v.] (japsen) EN: know how to please someone FR:
เขียนไม่ถูก[v. exp.] (khīen mai t) EN: write wrong ; not to know how to write FR:
เป็น[v.] (pen) EN: can ; be able to ; be capable of ; know how to FR: pouvoir ; être capable (de) ; être apte (à) ; savoir
เปง[v.] (peng) EN: can ; be able to ; be capable of ; know how to FR: pouvoir ; être capable (de) ; être apte (à)
พูดไม่ถูก[v. exp.] (phūt mai th) EN: I can't say ; I don't know how to say it ; I don't know what to say ; words fail me FR:
พูดเป็น[v. exp.] (phūt pen) EN: be articulate ; know how to talk ; know how to speak ; be a clever talker FR:
รู้จักประหยัด[v. exp.] (rūjak praya) EN: know how to economize FR: savoir comment économiser
สามารถ[v.] (sāmāt) EN: be able to ; can ; have the ability ; be capable of/to ; know how to FR: pouvoir ; être capable de ; avoir la capacité de ; être à même de ; être en mesure de
ตัดสินใจไม่ถูก[v. exp.] (tatsinjai m) EN: I can't make up my mind ; I don't know how to decide ; it's hard to decide ; cannot decide FR:
ทำได้[v. exp.] (tham dāi) EN: be able to ; be capable of ; know how to FR: pouvoir ; être capable de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า know how to
Back to top