ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kitchen equipment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kitchen equipment*, -kitchen equipment-

kitchen equipment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องครัว[n.] (khreūangkhr) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchenware FR: ustensile de cuisine [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kitchen equipment
Back to top