ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

king of naga

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *king of naga*, -king of naga-

king of naga ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาเคนทร์ (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคศ
นาเคศ (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์
นาเคศวร (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ
พญางู (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ
นาคา (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาค, นาเคนทร์
นาคี (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคินทร์, นาคา, นาค, นาเคนทร์
นาเคนทร์ (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาคา, นาค
พญานาค (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาคา, นาค, นาเคนทร์
พาสุกรี (n.) king of Nagas Syn. พญานาค

king of naga ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นาคี[n.] (nākhī ) EN: King of Nagas FR:
พาสุกรี[n.] (phāsukrī) EN: king of Nagas FR:
พญานาค[n.] (phayā nāk) EN: King of Nagas ; serpent ; great Naga FR: serpent [m]
วาสุกี[n.] (wāsukī) EN: King of Nagas FR:
วาสุกรี[n.] (wāsukrī) EN: King of Nagas FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า king of naga
Back to top