ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kind person

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kind person*, -kind person-

kind person ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kind person (n.) คนใจดี See also: คนมีน้ำใจ Syn. obliging person
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนใจดี (n.) kind person See also: generous person, good-humoured person, good-nature person, benevolent person Ops. คนใจร้าย
ธรรมเกษตร (n.) kind person See also: man of pity and virtue
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She is such a kind personเธอเป็นคนที่ใจดี
She is such a kind personเธอเป็นคนใจดี

kind person ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธรรมเกษตร[n.] (thammakasēt) EN: kind person FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kind person
Back to top