ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kind of firework

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kind of firework*, -kind of firework-

kind of firework ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
ดอกไม้เทียน (n.) kind of fireworks
ดอกมะตาด (n.) kind of fireworks with various colors See also: tube-packaged fireworks Syn. ดอกไม้ตาด
ดอกไม้ตาด (n.) kind of fireworks with various colors Syn. ดอกมะตาด
ช่อม่วง (n.) name of a kind of firework

kind of firework ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรวด[n.] (jarūat) EN: [kind of fireworks] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kind of firework
Back to top