ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kind of double-oared boat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kind of double-oared boat*, -kind of double-oared boat-

kind of double-oared boat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอ[n.] (mø) EN: kind of large cargo boat propelled by oars ; kind of double-oared boat FR: grand bateau [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kind of double-oared boat
Back to top