ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

key factor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *key factor*, -key factor-

key factor ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักรกล (n.) key factor See also: main factor

key factor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปัจจัยหลัก[n. exp.] (patjai lak) EN: key factor FR: facteur fondamental [m]
ปัจจัยสำคัญ[n. exp.] (patjai samk) EN: key element ; key factor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า key factor
Back to top