ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kept in vinegar or salt solution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kept in vinegar or salt solution*, -kept in vinegar or salt solution-