ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep out of sight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep out of sight*, -keep out of sight-

keep out of sight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep out of sight (vt.) ซุ่มอยู่ See also: ซ่อนอยู่ Syn. ensnare

keep out of sight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ่อน[v.] (søn = sǿn) EN: hide ; conceal ; keep ; keep out of sight ; shroud FR: cacher ; dissimuler ; garder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep out of sight
Back to top