ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keen on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keen on*, -keen on-

keen on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keen on (adj.) ชอบ See also: รัก, โปรดปราน, หลงรัก Syn. enamoured of

keen on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โปรด[v.] (prōt) EN: like ; favour ; favor (Am.) ; be fond of ; be keen on FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
รัก[v.] (rak) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore ; like FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir ; aimer d'amour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keen on
Back to top