ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

just a little

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *just a little*, -just a little-