ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

just a few minute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *just a few minute*, -just a few minute-

just a few minute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สักพัก[adv.] (sak phak) EN: shortly ; just a few minutes ; about a few minutes ; in a little bit ; in just a moment FR: quelques instants

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า just a few minute
Back to top