ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jump to a conclusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jump to a conclusion*, -jump to a conclusion-

jump to a conclusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทึกทัก[v.] (theukthak) EN: assume ; jump to a conclusion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jump to a conclusion
Back to top