ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

judge a case

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *judge a case*, -judge a case-

judge a case ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดสินคดี (v.) judge a case

judge a case ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge FR:
ตัดสินคดี[v. exp.] (tatsin khad) EN: judge a case ; return a verdict FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า judge a case
Back to top