ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

journey around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *journey around*, -journey around-

journey around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
journey around (n.) การโคจรรอบ Syn. course

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า journey around
Back to top