ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jolly up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jolly up*, -jolly up-

jolly up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jolly up (vt.) ทำให้สดชื่น See also: ทำให้รื่นเริง Syn. cheer up, jolly along

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jolly up
Back to top