ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jackfruit tree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jackfruit tree*, -jackfruit tree-

jackfruit tree ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jackfruit tree (n.) ต้นขนุน Syn. Artocarpus heterophyllus

jackfruit tree ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่นขนุน[n. exp.] (kaen khanun) EN: core of jackfruit tree ; heartwood of jackfruit tree FR: coeur de jaquier [m] ; coeur de jacquier [m]
กรัก[n.] (krak) EN: heart-wood of the jackfruit tree (used mostly for dying Buddhist monk's robes) FR: noyau de jaque [m]
ต้นขนุน[n. exp.] (ton khanun) EN: jackfruit tree FR: jaquier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jackfruit tree
Back to top