ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iron wire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iron wire*, -iron wire-

iron wire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหล็กเส้น[n.] (leksen) EN: steel rod ; iron wire ; steel bar FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iron wire
Back to top