ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intravenous injection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intravenous injection*, -intravenous injection-

intravenous injection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
静脈注射[じょうみゃくちゅうしゃ, joumyakuchuusha] (n) intravenous injection
静注[じょうちゅう, jouchuu] (n) (abbr) intravenous injection; IV

intravenous injection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยาฉีด[n. exp.] (yā chīt) EN: intravenous drug ; intravenous injection ; injectable preparation ; injection FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intravenous injection
Back to top