ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intimate friends

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intimate friends*, -intimate friends-

intimate friends ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, 莫逆之交] intimate friendship; bosom buddies

intimate friends ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intimate friends
Back to top