ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

international standard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *international standard*, -international standard-

international standard ในภาษาไทย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (n.) International Standard Book Number See also: ISBN
ไอเอสบีเอ็น (n.) International Standard Book Number See also: ISBN Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (n.) International Standard Serial Number See also: ISSN
ไอเอสเอสเอ็น (n.) International Standard Serial Number See also: ISSN Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

international standard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国标舞[guó biāo wǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄧㄠ ˇ, 国标舞 / 國標舞] international standard ballroom dancing

international standard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際標準図書番号[こくさいひょうじゅんとしょばんごう, kokusaihyoujuntoshobangou] (n) International Standard Book Number; ISBN
国際標準逐次刊行物番号[こくさいひょうじゅんちくじかんこうぶつばんごう, kokusaihyoujunchikujikankoubutsubangou] (n) {comp} International Standard Serial Number; ISSN
Japanese-English: COMDICT Dictionary
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization

international standard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระดับอินเตอร์[n. exp.] (radap intoē) EN: international standard FR:
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai-ēs-bī-en) EN: ISBN (International Standard Book Number) FR: ISBN [m]
มาตรฐานระดับโลก[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards ; universal standard FR:
มาตรฐานระดับนานาชาติ[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards FR:
มาตรฐานระดับระหว่างประเทศ[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards FR:
มาตรฐานระดับสากล[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards FR:
มาตรฐานสากล[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards ; universal standard FR: standard international [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า international standard
Back to top