ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inter-group communication

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inter-group communication*, -inter-group communication-

inter-group communication ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inter-group communication (n.) การติดต่อประสานงาน Syn. link, contact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inter-group communication
Back to top