ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instrument panel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instrument panel*, -instrument panel-

instrument panel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instrument panel (n.) แผงหน้าปัดรถยนต์ See also: แผงหน้าปัด Syn. control panel

instrument panel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インストルメントパネル[, insutorumentopaneru] (n) instrument panel
インパネ[, inpane] (n) (abbr) instrument panel
計器盤[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel
計器板[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel; gauge board; instrument board

instrument panel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturentafel {f}instrument panel
Instrumententafel {f}instrument panel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instrument panel
Back to top